(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

BIỂU MẪU THỐNG KÊ - SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Thẻ kho

300 VNĐ

Quyết toán năm

5.000 VNĐ

Nhật ký sổ cái

18.000 VNĐ