(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

RUY BĂNG - RUỘT RUY BĂNG MÁY IN KIM EPSON

Ruybang LQ590 - EPSON

120.000 VNĐ

Ruột LQ 2170/2180

45.000 VNĐ

Rubang LQ660, 680

90.000 VNĐ

Rubang LQ660, 680

50.000 VNĐ